Algemene voorwaarden

[toc]

 1. Algemeen

  1. Door bij Splitit Splitboardshop een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Splitit Splitboardshop akkoord gaat. Splitit Splitboardshop heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Splitit Splitboardshop hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Splitit Splitboardshop aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Splitit Splitboardshop worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Splitit Splitboardshop heeft verstrekt.
 2. Voorwaarden Verkoop

  1. Toepasselijkheid
   1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Splitit Splitboardshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
   2. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Splitit Splitboardshop is ingestemd.
   3. Door het gebruik van de internetsite van Splitit Splitboardshop en/of accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
   4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
   5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Splitit Splitboardshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Splitit Splitboardshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
   6. Splitit Splitboardshop behoud zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
  2. Overeenkomsten
   1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Splitit Splitboardshop. Splitit Splitboardshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Splitit Splitboardshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
   2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
   3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgave etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch, via de website https://www.Splitboardshop.nl/ of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Splitit Splitboardshop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, kleurechtheid van productfoto’s en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
  3. Prijzen / Aanbiedingen
   1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting.
   2. Alle aanbiedingen van Splitit Splitboardshop zijn vrijblijvend en Splitit Splitboardshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
   3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
   4. Splitit Splitboardshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van typfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft Splitit Splitboardshop het recht de bestelling te weigeren.
  4. Betaling
   1. Bij bestellingen via de internetsite kan via iDEAL betaald worden.
   2. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Splitit Splitboardshop staat.
   3. Betaalopdrachten aan de bank/giro-instellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht tot betaling geeft.
  5. Bijdrage bezorgkosten
   1. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk uw bestelling.
  6. Retourzendingen
   1. U heeft het recht het product binnen 14 dagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren. Wij streven er naar om het aankoop bedrag (exclusief verzendkosten) binnen 7 werkdagen, maar uiterlijk 30 werkdagen, terug te storten op uw rekening, mits het aan de volgende zaken voldoet:
   2. De artikelen moeten ongebruikt zijn.
   3. De artikelen moeten in de originele verpakking zitten.
   4. De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden incl. labels, stickers en andere zaken die erbij zitten.
   5. Doe altijd een doos om het retour te zenden artikel.
   6. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.
   7. Retouren dienen ter aller tijden voor verzending aangemeld te worden op het volgende e-mail adres: info@Splitboardshop.nl Bij deze aanmelding dient u het retourformulier als bijlage mee te sturen. Bij een retourzending dient het originele aankoopbewijs bijgesloten te worden.
    Stuur het product naar het volgende adres:

    1. Splitit Splitboardshop / Prodaptive BV
    2. Lulofsstraat 55 unit 26
    3. 2521AL Den Haag
    4. Nederland
   8. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.
   9. Wanneer er na beoordeling van de leverancier of Splitit Splitboardshop, sprake is van een fabricage- of leveringsfout zullen de verzendkosten door Splitit Splitboardshop betaald worden. Dit bedrag wordt teruggestort na ontvangst van de artikelen.
   10. Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw product bij onze winkelvestiging te retourneren. Retourneren en/of ruilen is alleen mogelijk indien u het originele aankoopbewijs met vermelding van het aankoopbedrag, het factuur, aan onze winkelmedewerkers kunt overhandigen. Voor retourneren in één van onze winkelvestigingen zijn de voorwaarden zoals hier boven beschreven van toepassing. Eventuele (reis) kosten gemaakt voor het retourneren in één van onze winkelvestigingen zijn ter aller tijden voor eigen rekening. Bij retourneren van het artikel ontvang je het aankoopbedrag terug op uw bankrekening. U dient hiervoor zelf de correcte gegevens aan de winkelmedewerker door te geven.
  7. Ruilen
   1. U heeft het recht het product binnen 14 dagen na aflevering inclusief de factuur te retourneren en om te ruilen, mits het aan de volgende zaken voldoet:
   2. – De artikelen moeten ongebruikt zijn
   3. – De artikelen moeten in de originele verpakking zitten
   4. – De artikelen moeten compleet teruggestuurd worden incl. labels, stickers en andere zaken die erbij zitten.
   5. – Sommige artikelen mogen alleen geretourneerd worden als de verpakking ongeopend is.  Denk hierbij aan EHBO, wax en dergelijke.
   6. Doe altijd een doos om het retour te zenden artikel. Onvoldoende of ongefrankeerde retouren worden niet aangenomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening.
   7. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.
   8. Ruilen bij onze winkelvestiging
   9. Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw product bij één van onze winkelvestigingen te retourneren en/of te ruilen. Retourneren en/of ruilen is alleen mogelijk indien u het originele aankoopbewijs met vermelding van het aankoopbedrag, het factuur, aan onze winkelmedewerkers kunt overhandigen. Zonder het originele aankoopbewijs kunnen onze winkelmedewerkers helaas het product niet retour nemen. Voor retourneren in onze winkelvestiging zijn de voorwaarden zoals hier boven beschreven van toepassing. Eventuele (reis)kosten gemaakt voor het retourneren in één van onze winkelvestigingen zijn ter aller tijden voor eigen rekening.
  8. Ruilen via retourzending
   1. Het ruilen van een artikel voor een ander artikel (bijv. een andere maat of kleur), geldt als een nieuwe bestelling. Om een snelle afwikkeling te garanderen dient u zelf een nieuwe bestelling te plaatsen via onze website. Wij sturen dan het nieuwe artikel z.s.m. naar u op. Het oude artikel kunt u naar ons retouradres sturen:
   2. Moet een artikel geruild worden door een fout van ons of door een defect, dan zijn de kosten uiteraard voor onze rekening. Neem in dit geval contact op met ons. Als u ski’s of snowboards/splitboards retour wilt sturen, dient u ook vooraf contact op te nemen met ons.
  9. Levering
   1. De door Splitit Splitboardshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
   2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
   3. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele gebreken binnen 14 dagen aan Splitit Splitboardshop te melden.
   4. De levertijd is afhankelijk van de door u gekozen artikelen. Een groot deel van ons assortiment is direct leverbaar. Indien het bestelde product voorradig is streven wij er naar u bestelling binnen 3 werkdagen naar u op te sturen.
   5. Het kan voorkomen dat Splitit Splitboardshop een bepaald artikel niet direct kan leveren. Wij brengen u per e-mail hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Zorg daarom dat u bij het aanmaken van uw bestelling een juist e-mailadres vermeldt en deze regelmatig controleert. Splitit Splitboardshop houdt uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen.
   6. Indien u een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt omdat de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn of op basis van het herroepingsrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
   7. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. Splitit Splitboardshop is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies, schade, kosten voortvloeiend uit een eventueel laattijdige levering.
   8. Afhalen in de partnershop. Heeft u een product op onze site gezien en vindt u het toch makkelijker om in onze partner shop langs te komen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen om na te vragen of het betreffende product op voorraad is. U kunt dit product maximaal 2 dagen (niet uitverkoop artikelen) reserveren. Zo kunt u de producten eerst in het echt zien voor dat u tot een aankoop overgaat. Tevens kunt u gebruik maken van ons gespecialiseerd advies.
   9. Splitit Splitboardshop levert op dit moment in alle EU landen.
   10. De bestelling wordt door Splitit Splitboardshop in samenwerking met MyParcel pakketdienst bij u afgeleverd.
   11. Splitit Splitboardshop verstuurt geen bestellingen naar postbusadressen.
  10. Eigendomsvoorbehoud
   1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Splitit Splitboardshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
  11.  Elektronische communicatie en bewijs
   1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Splitit Splitboardshop (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Splitit Splitboardshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Splitit Splitboardshop.
   2. De administratie van Splitit Splitboardshop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
  12. Overmacht
   1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Splitit Splitboardshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Splitit Splitboardshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
   2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Splitit Splitboardshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
   3. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
  13. Afkoelingsperiode
   1. De consument koper kan binnen 14 dagen na ontvangst van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product in de verpakking originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeerd, kan er na overleg met Splitit Splitboardshop, aanspraak worden gemaakt op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, het originele aankoopbewijs, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
   2. Splitit Splitboardshop is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
   3. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de consument koper.
   4. Indien de consument koper zijn goederen heeft geretourneerd, dan draagt Splitit Splitboardshop er zorg voor, dat de terugbetaling binnen 30 dagen geschied.
  14. Garantie
   1. Voor door Splitit Splitboardshop geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Splitit Splitboardshop vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Voor de duidelijkheid: garantie wordt verleend door de fabrikant of importeur en vrijwel nooit door de winkel waar je het artikel koopt. Overigens zijn wij wel verantwoordelijk voor het juist functioneren van het artikel. Zodoende zullen wij er te allen tijde zorg voor dragen dat de desbetreffende service instantie zijn werk op een juiste wijze uitvoert.
   2. Splitit Splitboardshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
   3. Indien Splitit Splitboardshop om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
   4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
   5. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Splitit Splitboardshop of de fabrikant zijn verricht;
   6. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
   7. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
   8. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
   9. Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
   10. Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
 3. Voorwaarden Verhuur

  1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde toebehoren/accessoires welke is gesloten tussen de verhuurder Splitit gevestigd in Den Haag en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen de huurder.
  2. Offertes en reserveringen
   1. De door Splitit gemaakte offertes zijn vrijblijvend maar hebben een beperkte geldigheid zoals deze staat vermeld op de offerte.
    Een door de huurder geplaatste reservering heeft de zelfde status als het aangaan van een huurovereenkomst. Wijzigingen tot het moment dat de huurperiode ingaat zijn toegestaan, indien echter voor de helft of meer van de huurwaarde wordt geannuleerd gelden de bepalingen als genoemd in artikel 18.
  3. Huurprijs
   1. Huurprijzen worden per dag berekend. De dag van ophalen en de dag van terugbrengen worden beide in de huurperiode meegerekend.
    Voor de eerste week geldt een weekprijs, daarna wordt een gereduceerde verlengingsdagprijs berekend. Voor huurperiodes korter dan 5 dagen geldt een dagprijs.
  4. Kredietwaardigheid
   1. Elke met Splitit aangegane huurovereenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Splitit Splitboardshop een voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
  5. Duur van de overeenkomst
   1. Deze huurovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de ophaaldatum tot en met de retourdatum zoals die in de huurovereenkomst zijn vermeld, tenzij anders overeengekomen.
    Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst, geldt een gedeelte van de dag als een hele dag.
   2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de overeenkomst worden zon- en feestdagen binnen de huurperiode altijd meegerekend. Hierover is ook huur verschuldigd. Op zon- en feestdagen is Splitit gesloten.
  6. Levering en terugbezorging
   1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen op te halen en op de einddatum van het huurovereenkomst, aan Splitit terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat Splitit zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Daarbij dient huurder er voor zorg te dragen dat Splitit Splitboardshop de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/opgehaald kan bereiken via begaanbare weg.
   2. Indien Splitit zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp/medewerking niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt Splitit Splitboardshop zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
    Indien de datum voor retournering der goederen wordt overschreden is huurder aan Splitit Splitboardshop een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Splitit Splitboardshop op verdere schadevergoeding.
    Indien de gehuurde goederen eerder worden teruggebracht of terug gestuurd dan de vooraf overeengekomen huurperiode kan geen restitutie van de huurprijs worden verleend.
  7. Verzenden en retourzenden
   1. Indien Splitit zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder middels een externe vervoerder te laten bezorgen, zal Splitit er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Daartoe zal Splitit Splitboardshop tijdig de goederen voor verzending aanbieden aan de externe vervoerder. Splitit Splitboardshop accepteert echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade als gevolg van een vertraagde levering of verlies van goederen door toedoen van de externe vervoerder.
    De huurder is gehouden om voor de op zijn verzoek verzonden goederen de vervoerder voldoende gelegenheid te bieden voor het tijdig afleveren van het gehuurde.
    In geval van retourzenden van goederen aan Splitit Splitboardshop wordt de retourdatum gesteld op één dag nadat de huurder de goederen heeft overgedragen aan een expediteur. De datum zoals die door de vervoerder wordt opgegeven of op originele verzendbewijzen van de vervoerder staan vermeld, zijn daarbij bepalend.
  8. Reclame en controle op goede staat van de goederen
   1. De huurder is verplicht terstond na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel afwijkingen van het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dienst de huurder Splitit Splitboardshop terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van levering Splitit wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
   2. Splitit dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming over de reclame zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld.
    Indien de reclame naar het oordeel van de Splitit juist is, zal Splitit Splitboardshop hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
  9. Verplichtingen huurder
   1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om
    1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings-, veiligheids- en overige voorschriften zoals die door de fabrikant zijn vastgesteld, te behandelen
    2. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; c: Splitit Splitboardshop ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen
    3. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Splitit Splitboardshop te vrijwaren.
    4. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluiten met schriftelijke toestemming van Splitit te doen geschieden.
   2. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor de volgende zaken zorg te dragen:
    1. Voor de verantwoorde toepassing van het gehuurde middelen de benodigde ervaring en deskundigheid.(zoals professionele begeleiding, trainings- en opleidingscertificaten, enz.)
    2. Juiste wijze van opslag, vervoer en bescherming tegen nadelige invloeden van buitenaf, alsmede overmatige slijtage.
  10. Betaling
   1. Bij ophalen van de goederen dient de volledige betaling inclusief de borg en eventuele reinigingskosten te worden voldaan. Aan de betalingsverplichting kan uitsluitend met contante- of PIN- betaling worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
    Bij verzending van de goederen dient de volledige betaling inclusief de borg, verzendkosten en eventuele reinigingskosten overgemaakt te worden op rekening van Splitit Splitboardshop, uiterlijk 5 dagen voorafgaande aan de huurperiode zoals die is vermeld op de huurovereenkomst.
  11. Waarborgsom
   1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Splitit Splitboardshop een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
    Splitit Splitboardshop behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel “Opzegging/ontbinding”lid 2 bedoeld.
   2. Splitit Splitboardshop is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.
  12. Verzekering
   1. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging of brand.
  13. Schade en gebreken
   1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Splitit Splitboardshop te melden. Zonder toestemming van Splitit Splitboardshop mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Splitit Splitboardshop slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
    Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen ter verantwoording van Splitit Splitboardshop is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland, in welk geval Splitit Splitboardshop aan de huurder het huurbedrag zal crediteren voor de betreffende goederen.
  14. Aansprakelijkheid
   1. Voor schade die de huurder aan zichzelf en/of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Splitit Splitboardshop in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Splitit Splitboardshop ter zake voor alle aanspraken van zichzelf en/of van derden vrijwaren.
    De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden,
  15. Reparatie
   1. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
  16. Vervanging
   1. Indien de huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de Splitit Splitboardshop terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Splitit Splitboardshop een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de verkoopwaarde van de gehuurde goederen.
  17. Mededelingsverplichtingen huurder
   1. Huurder dient Splitit Splitboardshop onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Splitit Splitboardshop dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
    Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel gedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.
  18. Annulering
   1. Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd.
    De schadeloosstelling bedraagt:
    -bij annulering meer 7 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: €25,- administratiekosten.
    -bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: 50% van de totale prijs.
    -bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode: 100% van de totale prijs.
  19. Opzegging/ontbinding
   1. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Splitit Splitboardshop bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
   2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Splitit Splitboardshop worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
   3. Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Splitit Splitboardshop. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de Splitit Splitboardshop bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
   4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde is Splitit Splitboardshop gerechtigd als vaste schadevergoeding vanwege winstderving een bedrag te vorderen gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.
  20. Wijzigingen
   1. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
 4. Overige bepalingen

  1. Persoonsgegevens
   1. Splitit Splitboardshop zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Splitit Splitboardshop neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
  2. Links
   1. Het is mogelijk dat Splitit Splitboardshop op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Splitit Splitboardshop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
  3. Toepasselijk recht
   1. Op alle door Splitit Splitboardshop gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
  4. Geschillen
   1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Splitit Splitboardshop, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
   2. De Koper is gehouden Splitit Splitboardshop te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Splitit Splitboardshop zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
  5. Aanvragen voorwaarden
   1. Deze algemene voorwaarden van Splitit Splitboardshop zijn tevens op aanvraag schriftelijk verkrijgbaar bij Splitit Splitboardshop, Lulofsstraat 55 unit 26, 2521AL den Haag.
  6. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Splitit Splitboardshop gebruikt worden.